Näringslivet och högskolan

Jag arbetar med uppdrag både inom näringslivet och högskolan. I vår var det sjunde terminen som adjunkt på Malmö högskola och tre kurser inom ekonomistyrning genomfördes. Mötet med studenterna är alltid lika givande.
Ulrika Friman
Civilekonom & pedagog

CANDET-Ulrika-Friman

Ulrika Friman, CANDET

Alla kan vara med!

Nedan är ett utdrag med tips till chefen för att få mer delaktiga medarbetare. Ur artikeln ”Alla kan vara med!” publicerad i tidningen Civilekonomen, nr 7, 2012

”Så får chefen mer delaktiga medarbetare:

  1. Stärk din självinsikt. Vilka egenskaper vill du utveckla för att bättre stödja delaktighet? Till exempel ödmjukt bemötande, förmågan att lyssna, tillit till medarbetarnas förmåga?
  2. Våga prata! Föreläsningar och skriftligt material i all ära, men till och med den sämsta diskussionen är bättre för att skapa förståelse och delaktighet. Tänk då vad en god diskussion kan gör!
  3. Vid meningsskiljaktigheter: Var konstruktiv, diskutera sak och inte person.
  4. Många beslut kan tas av gruppen – om gruppen får relevant information och mandat.
  5. Ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra och belöna dem så håller du deras engagemang vid liv.”

Text: Anna Vorös Lindén

Läs hela artikeln: Alla kan vara med!

“Högsensitiva berättar”

En intervjubok av Pia Rockström där 22 högsensitiva berättar om sina liv och hur de har använt sin känslighet på ett positivt sätt. Jag är tacksam över att vara en av dessa 22 personer och i ett kapitel berätta om vad det har inneburit för mig. Under två år som medlem i SFH-föreningen (Sveriges förening för högkänsliga) har jag träffat andra med personlighetsdraget. Att läsa om högsensitivitet har varit viktigt för mig för att förstå mina reaktioner men att träffa andra och dela erfarenheter har bidragit till en djupare förståelse, acceptans och personlig utveckling. Tack Pia för ditt initiativ och för mig som intervjuperson i boken var det av betydelse att det var flera personer som delade med sig av sina erfarenheter och att det var det positiva med personlighetsdraget som lyftes fram. Min förhoppning är att boken kan det bidra till att andra högsensitiva känner igen sig och i framtiden kan påverka sina val och finna situationer som ger stöd för personlighetsdraget.

Två citat ur boken:
”Jag känner lika mycket glädje och tillfredsställelse av att andra får stå i rampljuset. Det är en stor förmån att ha förmågan att kunna glädjas med andra.”

”Att känna är den största förmånen med att vara sensitiv.”
Ulrika Friman

CANDET- Ulrika Friman & Pia Rockström, Högsensitiva berättar

Pia Rockström & Ulrika Friman vid boksläppet av “Högsensitiva berättar”, påskafton 2017 på Förlagshuset Siljans Måsar i Ystad.

Exempel på tidigare uppdrag

CANfacilitate® – Skräddarsydd och resultatinriktad workshop

CANDET genomförde på ett företag en heldag indelad i tre delar. Det var fokus på verksamheten, månadsmötet och individen där en variation av kreativa produkter och metoder användes.

Utdrag från utvärderingen:
“Dagen var bra, lagom teori vs. övning, bra genomgång, mycket lärorikt, väl guidade övningar där alla fick komma till tals, känns som alla varit engagerade, bra att fokusera på både grupp och individ, kommit fram till mycket som kan leda till förbättringar, en lång dag där kvaliteten väger upp för tiden.”

Case-Café – metod som engagerar och fördjupar inlärning

Metoden har använts fortlöpande i uppdrag på Malmö högskola 2014 och 2015. Fokus ligger på aktiv medverkan och tillvaratagande av deltagarnas tidigare kunskap. Utbyte av tankar och möjlighet att lära av varandra gav nya infallsvinklar i tillämpningen och förståelse av teorier.

Upplägget fick genomgående mycket positivt omdöme som ett kreativt och engagerande sätt att förmedla teorier och utveckla ny kunskap.

Att förankra 5-års planen hos medarbetarna – CANconsulting

Kundens övergripande femårsplan var framtagen när Candet kontaktades för att hjälpa till med förankringen av strategin till medarbetarna. Uppgiften var att presentera de övergripande målen och engagera medarbetarna i att fastställa deras mål och arbeta med hur de kan bidra till att dessa uppnås. Candet tog fram strukturen för presentationen samt olika gruppövningar. Både chefer och medarbetare var mycket nöjda med upplägget och upplevde presentationen samt övningarna mycket positivt med bra frågeställningar.

Medarbetarnas framtagning av företagets värdeord – CANconsulting

Ett företag med 20 anställda var på väg att lämna fasen ”Early adopters” för att gå in i en mer mogen fas. Företaget hade en stark tillväxt och Candet kontaktades för att säkerställa att de skulle ta med sig och synliggöra de värderingar som varit avgörande för framgången.

Candet tog fram en skräddarsydd heldag där värdeorden togs fram tillsammans med all personal likaså att säkerställa uppfattningen när det avsåg innebörden av orden. Det var en härlig dag med många kreativa inslag och fokus på delaktighet.

Högre närvaro och ett ökat engagemang!

Ett nätverk av chefer på en större arbetsplats träffades kvartalsvis för att diskutera aktuella övergripande frågeställningar för hela arbetsplatsen. När Candet kontaktades var det svårt att få närvaro på mötena, likaså var det stor variation på deltagarnas engagemang.

Candet tog fram övningar för att bland annat tydliggöra nätverkets uppdrag likaså fick deltagarna själva prioritera bland olika aktuella frågeställningar för nätverket att hantera. Övningarna bidrog till att nätverkets uppdrag tydliggjordes och att indelning gjordes i grupper som aktivt själva valde att driva olika frågor. Likaså fastställde deltagarna själva strukturen för genomförandet av mötet med en till viss del fast agenda. Resultatet på följande möten blev tydligt med både högre närvaro och ett större engagemang.

CANconsulting – Processkartläggning med medarbetarna

Kundens mål för uppdraget var förbättrad lönsamhet genom ökad inre effektivitet. Ett uppdraget som innebar att att tydliggöra processerna för att finna ett gemensamt ramverk och ett enhetligt arbetssätt. Candet fick i uppdrag att driva processkartläggningen. Inledningsvis arbetade vi med cheferna och några utvalda för att sedan involvera samtliga medarbetare i processen. Fokus blev att göra det tillsammans med medarbetarna och genom allas delaktighet gavs medarbetarna möjligheten att bidra och framföra sina synpunkter. Det resulterade i en process som vid implementeringen var väl förankrad i organisationen.

CANentreprenörsledarskap – Inspirationsföreläsningar för att förverkliga en affärsidé

Om att leda sig själv, verksamheten och medarbetarna för att förverkliga en affärsidé.

CANentreprenorsledarskap-sv

Ett uppdrag på Malmö högskola hösten 2014 för ge studenter  nyfikna på att starta eget inspiration i förverkligandet av en affärsidé. Det resulterade i en serie inspirationsföreläsningar indelad i olika ämnesområden med utgångspunkt från modellen CANentreprenörsledarskap. En modell utvecklad av Ulrika Friman baserat på egna erfarenheter som lyfter fram betydelsen av entreprenören och med inspiration från ett balanserat styrkort av Kaplan och Norton.

Entreprenörsledarskap MAH 2

Våra kunder om oss!

Utvecklande och engagerande”   –    “Alla var aktiva”    –    “Effektivt”    –    “Superbra utbildning som alla borde gå”    –    “Tydligt resultat”    –    “Bra tempo och målinriktat”   –    “Lättsamt ”   –    “Högt i tak”    –    “Relevanta frågor”    –    “Bra övningar som gav bra diskussioner.

Medarbetarnas förståelse för verksamheten har ökat.

Kvalitén på våra ekonomiska diskussioner har blivit bättre.

Nu förstår medarbetarna vad raderna innebär och hur de kan påverka.”

“På ett lättsamt och stimulerande sätt har medarbetarna getts inblick i vad det innebär att representera bolaget och vad det egna beteendet får för konsekvenser.

Cheferna tyckte det tydliggjorde företagets värderingar på ett sätt som var lätt att ta till sig och omsätta till den dagliga verksamheten. Mest positivt var diskussionerna och att de själva fick ta fram åtgärdsförslag.

Sagt av deltagare i utvärderingar av våra uppdrag.

———

“Vi har anlitat Candet som projektledare för ett globalt utbildningsprojekt. Vi är mycket nöjda med både genomförandet och resultatet. I projektet genomfördes även utbildningar vilka våra användare var mycket nöjda med.” Manager Production Support, Alfa Laval Lund AB

Vi har inom banken många gånger anlitat Ulrika Friman, Candet och är imponerade av hennes förmåga att sätta sig in i vår situation och finna nya lösningar.” Bankchef Lund, Färs & Frosta Sparbank

Candet har utbildat vår personal i ekonomi och vi är mycket nöjda med insatsen, både det professionella upplägget och Ulrika som föreläsare.” Human Resources, JBT FoodTech AB

“Candet har hjälpt oss vid flera tillfällen. Vi är mer än nöjda med Ulrikas insats och hon har engagerat både medarbetare och chefer i för oss viktiga frågor.” Marknadsavdelningen, Lunds Energikoncernen AB

——-

Årets Nyföretagare i Lund 2010

candet-arets-nyforetagare

Candet nominerades den 9 april 2010 vid Lunds Näringslivsdag till Årets Nyföretagare av Lunds Nyföretagarcentrum.

“Baserat på skarpa iakttagelser och målmedvetet lärande under ett kvalificerat yrkesliv, har pristagaren förmått ta steget till ett framgångsrikt företagande kring egenutvecklade utbildningskoncept som skapar dynamik och delaktighet i företag och organisationer” lyder motiveringen från Lunds Nyföretagarcentrum.

Pressmeddelande:

Efter 18 som controller och internutbildare på Alfa Laval tog Ulrika Friman tjänstledigt för att läsa pedagogik. Det blev startskottet för hennes företag Candet, som specialiserat sig på utbildningar och verktyg för att öka de anställdas delaktighet och därmed göra företagen mer effektiva.

En bra utbildning ska ge aha-upplevelse och för att de ska uppstå krävs att de som deltar engagerar sig och får en känsla för helheten, säger Ulrika Friman. Det traditionella sättet att utbilda inom arbetslivet går mest ut på att förmedla kunskap. Jag vill istället jobba med interaktivitet, där deltagarna själva bidrar med svaren på viktiga frågor. På så sätt gör vi de anställda delaktiga på ett sätt som skapar både arbetsglädje och lojalitet – och som leder till ett mer effektivt arbete.

Ulrikas första uppdrag som egen företagare var att titta över Alfa Lavals introduktionsutbildningar för nyanställda. Det ledde vidare till att hon fick utforma företagets säkerhetsutbildningar och utvärdera hela företagets introduktionspaket. Efterhand har hon även genomfört uppdrag från AstraZeneca, Färs & Frosta Sparbank, Lunds Energi-koncernen, med flera företag.

I företaget Candet har Ulrika Friman utvecklat flera, helt nya verktyg , som ska underlätta utbildarens roll och skapa tydliget och engagemang i olika utbildningar och processer. Två exempel är strategispelet CANact, som bland annat används i chefsutbildningar och CANcomp, som går ut på att ge medarbetarna goda kunskaper om det egna företaget. Ulrika Friman har själv tagit steget från att utbilda personal till att vara den som förser utbildarna med den kunskap och det material de behöver för att genomföra interaktiva utbildningar med bestående resultat.

Candet startades 2008, med hjälp av Lunds Nyföretarcentrum (LNC), som till dags dato medverkat till mer än 1000 företagsstarter. Fysiskt finns Candet i LNCs så kallade tjänsteinkubator, tillsammans med cirka 15 andra tjänsteföretag.

– LIFT är en perfekt miljö att starta i, säger Ulrika Friman. Här har jag redan från början fått tillgång till ett nätverk som gett mig flera nya uppdrag. Dessutom är det kul med en miljö där det finns många nya företag, som är i ungefär samma situation som mitt eget.

Arne Berge

http://www.sydsvenskan.se/lund/article645168/Miljogarden-arets-foretagare.html

http://lund.lokaltidningen.se/tre-vann-naringslivspris-/20100409/artikler/704149770

http://www.lnc.ideon.se/arkiv/hon-hjalper-foretag-att-bli-mer-effektiva/