CANact® – stärker företagskulturen

Olika forskare har visat på att det finns ett samband mellan stark företagskultur och framgång. CANact® bidrar till att skapa förståelse för företagets vision och mål samt tydliggör hur medarbetarna förväntas agera i förhållande till företagets normer och värderingar. Metoden bidrar till att de som deltar är aktiva på ett kreativt och stimulerande sätt. I processen lyfts olika delar av verksamheten fram för granskning och diskussion där deltagarna ges möjlighet att påverka och bidra. Behov av förbättringar synliggörs och genomförandet resulterar i deltagarnas förslag till åtgärder, vilka utgör underlag för formulering av en handlingsplan.

 Copyright © CANDET 2009-2018