Exempel på tidigare uppdrag

CANfacilitate® – Skräddarsydd och resultatinriktad workshop

CANDET genomförde på ett företag en heldag indelad i tre delar. Det var fokus på verksamheten, månadsmötet och individen där en variation av kreativa produkter och metoder användes.

Utdrag från utvärderingen:
“Dagen var bra, lagom teori vs. övning, bra genomgång, mycket lärorikt, väl guidade övningar där alla fick komma till tals, känns som alla varit engagerade, bra att fokusera på både grupp och individ, kommit fram till mycket som kan leda till förbättringar, en lång dag där kvaliteten väger upp för tiden.”

Case-Café – metod som engagerar och fördjupar inlärning

Metoden har använts fortlöpande i uppdrag på Malmö högskola 2014 och 2015. Fokus ligger på aktiv medverkan och tillvaratagande av deltagarnas tidigare kunskap. Utbyte av tankar och möjlighet att lära av varandra gav nya infallsvinklar i tillämpningen och förståelse av teorier.

Upplägget fick genomgående mycket positivt omdöme som ett kreativt och engagerande sätt att förmedla teorier och utveckla ny kunskap.

Att förankra 5-års planen hos medarbetarna – CANconsulting

Kundens övergripande femårsplan var framtagen när Candet kontaktades för att hjälpa till med förankringen av strategin till medarbetarna. Uppgiften var att presentera de övergripande målen och engagera medarbetarna i att fastställa deras mål och arbeta med hur de kan bidra till att dessa uppnås. Candet tog fram strukturen för presentationen samt olika gruppövningar. Både chefer och medarbetare var mycket nöjda med upplägget och upplevde presentationen samt övningarna mycket positivt med bra frågeställningar.

Medarbetarnas framtagning av företagets värdeord – CANconsulting

Ett företag med 20 anställda var på väg att lämna fasen ”Early adopters” för att gå in i en mer mogen fas. Företaget hade en stark tillväxt och Candet kontaktades för att säkerställa att de skulle ta med sig och synliggöra de värderingar som varit avgörande för framgången.

Candet tog fram en skräddarsydd heldag där värdeorden togs fram tillsammans med all personal likaså att säkerställa uppfattningen när det avsåg innebörden av orden. Det var en härlig dag med många kreativa inslag och fokus på delaktighet.

Högre närvaro och ett ökat engagemang!

Ett nätverk av chefer på en större arbetsplats träffades kvartalsvis för att diskutera aktuella övergripande frågeställningar för hela arbetsplatsen. När Candet kontaktades var det svårt att få närvaro på mötena, likaså var det stor variation på deltagarnas engagemang.

Candet tog fram övningar för att bland annat tydliggöra nätverkets uppdrag likaså fick deltagarna själva prioritera bland olika aktuella frågeställningar för nätverket att hantera. Övningarna bidrog till att nätverkets uppdrag tydliggjordes och att indelning gjordes i grupper som aktivt själva valde att driva olika frågor. Likaså fastställde deltagarna själva strukturen för genomförandet av mötet med en till viss del fast agenda. Resultatet på följande möten blev tydligt med både högre närvaro och ett större engagemang.

CANconsulting – Processkartläggning med medarbetarna

Kundens mål för uppdraget var förbättrad lönsamhet genom ökad inre effektivitet. Ett uppdraget som innebar att att tydliggöra processerna för att finna ett gemensamt ramverk och ett enhetligt arbetssätt. Candet fick i uppdrag att driva processkartläggningen. Inledningsvis arbetade vi med cheferna och några utvalda för att sedan involvera samtliga medarbetare i processen. Fokus blev att göra det tillsammans med medarbetarna och genom allas delaktighet gavs medarbetarna möjligheten att bidra och framföra sina synpunkter. Det resulterade i en process som vid implementeringen var väl förankrad i organisationen.

CANentreprenörsledarskap – Inspirationsföreläsningar för att förverkliga en affärsidé

Om att leda sig själv, verksamheten och medarbetarna för att förverkliga en affärsidé.

CANentreprenorsledarskap-sv

Ett uppdrag på Malmö högskola hösten 2014 för ge studenter  nyfikna på att starta eget inspiration i förverkligandet av en affärsidé. Det resulterade i en serie inspirationsföreläsningar indelad i olika ämnesområden med utgångspunkt från modellen CANentreprenörsledarskap. En modell utvecklad av Ulrika Friman baserat på egna erfarenheter som lyfter fram betydelsen av entreprenören och med inspiration från ett balanserat styrkort av Kaplan och Norton.

Entreprenörsledarskap MAH 2